UITNODIGING VOOR DE ALGEMENE LEDENVERGADERING

Datum                         Woensdag 23 Oktober 2019

Aanvang                      20.00 uur (zaal open om 19.30 uur)

Locatie                        Van der Valk, Wolvega


AGENDA

 

  1. Opening
  1. Mededelingen
   • Annemieke Kruse is bereid gevonden om voor de Oudheidkamer de berichten in de media te verzorgen. Daarin vraagt ze aandacht voor de te organiseren activiteiten van de Oudheidkamer. Het bestuur is haar daar zeer erkentelijk voor.
   • Geert Lantinga is door AH-Wolvega gevraagd historische plaatsjes te verzamelen voor de AH actie. Het bedrag dat hij daarvoor heeft gekregen heeft hij gedoneerd aan Vereniging Historie Weststellingwerf en de Oudheidkamer, elk € 500. Hulde!
   • Op 1 februari 2020 start in de Oudheidkamer een tentoonstelling over de geschiedenis van de RABO bank, die in onze contreien een stevige positie had.
   • De volgende Algemene Ledenvergadering is op woensdag 22 april 2020.
  1. Ingekomen

              Ter vergadering.

  1. Verslag van 17 april 2019                                                                                                                                                                                                                  Bijlage 4.0

              De leden worden verzocht het verslag vast te stellen.

  1. Bestuurszaken
   • Henk Bron is aftredend maar is herkiesbaar. Het bestuur stelt de ALV voor Henk Bron voor een periode van twee jaar te herbenoemen.
   • Het bestuur wil graag in gesprek met leden die zich beschikbaar willen stellen voor een bestuursfunctie, als voorzitter of algemeen bestuurslid.
  1. Begroting 2020

             De begroting 2020 wordt 30 minuten voor aanvang van de vergadering ter inzage gelegd. Ter vergadering geeft penningmeester Henk Koelma een toelichting.                   Het bestuur verzoekt de ALV de begroting vast te stellen.

  1. Rondvraag

PAUZE

             Bij het ter perse gaan van de agendastukken was het programma na de pauze nog niet bekend.

  1. Sluiting.

 

Download de Agenda ALV 23 oktober 2019 als PDF.

 

Menu