UITNODIGING VOOR DE ALGEMENE LEDENVERGADERING

Datum                         Woensdag 15 juli  2020
Aanvang                      20.00 uur (zaal open om 19.30 uur)
Locatie                        Van der Valk, Wolvega

 

De vergaderzaal is zodanig ingericht dat aan de Corona richtlijnen wordt voldaan. Alle aanwezigen houden voor, tijdens en na de vergadering 1,5 meter afstand van elkaar en schudden geen handen.

 
AGENDA

 1. Opening

Mededelingen

 1. De volgende ledenvergadering is op woensdag 21 oktober 2020.
 2. De subsidie voor 2020 ten bedrage van € 5.075 is toegekend.
 3. In de Oudheidkamer is thematentoonstelling RABO bank en haar voorgangers.
 4. Verslag van overleg met Vereniging Historie Weststellingwerf.
 1. Ingekomen

Ter vergadering

 1. Verslag van de ALV van 23 oktober 2019                                                                                                                    Bijlage 4.0

vast te stellen.

 1. Jaarverslag 2019                                                                                                                                                               Bijlage 5.0

Bestuur doet verslag van de ontwikkelingen op basis van het jaarverslag. Toelichting op het jaarverslag 2019 ter vergadering.
 

 1. Rekening en verantwoording 2019            
  1. De rekening en verantwoording 2019 wordt een kwartier voor aanvang van de vergadering ter inzage gelegd. Toelichting tijdens de vergadering door de penningmeester.
  2. Verslag Kascommissie bestaande uit de leden Annemarie Menger en Rikus de Vries
 1. Verkiezing leden kascommissie
  1. Annemarie Menger is aftredend en niet herkiesbaar
  2. Rikus de Vries is aftredend en herkiesbaar.
  3. Jaap van ‘t Ende was reservelid en wordt lid van de kascommissie
  4. Wie van de aanwezige leden is beschikbaar als reservelid.
 1. Bestuursverkiezing

In 2020 zijn verschillenden bestuursleden aftredend. Om te voorkomen dat teveel  bestuursleden gelijktijdig aftreden vangt het bestuur dat op door de verkiesbare termijn in een aantal gevallen op een jaar te zetten. De statutaire termijn is steeds twee jaar.

 1. Henk Koelma is aftredend, maar is herkiesbaar. Het bestuur stelt voor hem voor een periode van twee jaar tot de ALV van april 2022 te herbenoemen.
 2. Henk Woudstra is aftredend, maar is herkiesbaar. Het bestuur stelt voor hem voor een periode van een jaar tot de ALV van april 2021 te herbenoemen.
 3. Cees Bonnema is aftredend, maar is herkiesbaar. Het bestuur stelt voor hem voor een periode van een jaar tot de ALV van april 2021 te herbenoemen.
 4. Piet van der Veen is aftredend, maar is herkiesbaar. Het bestuur stelt voor hem voor een periode van twee jaar tot de ALV van april 2022 te herbenoemen.
 1. Pauzenummer

Het bestuur heeft besloten om deze ALV het  pauzenummer te schrappen. Een presentatie van cultuurhistoricus Karst Berkenbosch uit Oldeberkoop wordt verplaatst naar een volgende ALV.
 

 1. Sluiting

Download hier de Agenda ALV 15 juli 2020 als PDF.

Download  hier het  Jaarverslag 2019 als PDF.