Beleidsplan Oudheidkamer 2018-2023

“Het huis van Weststellingwerf”

Inhoudsopgave

1. Aanleiding ……………………………………………………………………………………………………………………….. 3

2. Samenvatting ………………………………………………………………………………………………………………….. 4

3. Missie en visie ………………………………………………………………………………………………………………… 5

4. Strategische doelen ………………………………………………………………………………………………………. 6

5. Plan van aanpak …………………………………………………………………………………………………………….. 6

6. Tijdspad …………………………………………………………………………………………………………………………… 10

7. Exploitatie ……………………………………………………………………………………………………………………….. 11

8. Historische schets ………………………………………………………………………………………………………….. 12

9. Nawoord ………………………………………………………………………………………………………………………….. 12


3

1. Aanleiding

De Oudheidkamer kreeg in 2013 middels een motie voor een periode van drie jaar (2014-2016) een subsidie van de gemeente Weststellingwerf van 7.500 euro. Over deze periode heeft het bestuur van de Oudheidkamer eerder verantwoording afgelegd aan het gemeentebestuur door het opleveren van een evaluatie.

Een aanvraag voor subsidie in 2017 werd door het gemeentebestuur afgewezen. De behandeling van een tweetal moties in de gemeenteraad op respectievelijk 30 januari 2017 en 1 mei 2017 resulteerde in de opdracht aan het bestuur van de Oudheidkamer om voor de periode na 2017 met een goed onderbouwd plan te komen om in aanmerking te komen voor toekomstige subsidies. Bij de bespreking van de kadernota zou dan moeten blijken of het plan van de Oudheidkamer voldoet aan de eisen van de raad om in aanmerking te komen voor de door haar gewenste structurele subsidie.

Het plan dient voor 1 juli 2017 bij de gemeente ingediend te worden.

Met het opleveren van dit beleidsplan, inclusief financiële paragraaf, voldoet de Oudheidkamer aan de opdracht om voor 1 juli met een plan te komen. We kijken uit naar de behandeling in de kadernota en hopen dat onze plannen op uw steun kunnen rekenen om tot een structurele subsidie voor de Oudheidkamer over te gaan.

Namens het bestuur en de leden van de Vereniging Oudheidkamer Weststellingwerf,

Henk Woudstra, secretaris Oudheidkamer Weststellingwerf

4

2. Samenvatting

Het hoofddoel van de Oudheidkamer is het beheren, onderhouden en tentoonstellen van de nalatenschap van Weststellingwerf. In tegenstelling tot vroeger waarbij we zoveel mogelijk lieten zien zullen we ons nu gaan focussen op dat deel van de collectie welke nadrukkelijk een link heeft met Weststellingwerf en waarbij de bezoeker middels een verhaallijn uitgenodigd wordt om de collectie te komen bekijken. We gaan toewerken naar een basiscollectie, een aantal themacollecties en op termijn met wisselcollecties. We zullen daarbij een transitie van aanbodgericht naar vraaggericht gaan maken. Het doel is om maatschappelijk nut te hebben waarbij er tegelijkertijd ook voldoende bereik gegenereerd gaat worden.

Om dit te bewerkstelligen hebben we in hoofdstuk 3 een missie en visie geformuleerd. In hoofdstuk 4 hebben we vervolgens een aantal strategische doelen gesteld die in hoofdstuk 5 verder zijn uitgewerkt. In eerdere beleidstukken viel op dat het destijds geformuleerde ambitieniveau veelal niet realistisch was. De ambities beschreven in dít beleidsplan en de transitie die de Oudheidkamer zal gaan maken zijn wellicht ambitieuzer dan ooit, maar zijn nodig om een toekomstbestendige Oudheidkamer neer te zetten. Het is belangrijk dat hier in realistische stappen naar toe wordt gewerkt. In hoofdstuk 6 beschrijven we een tijdspad dat wij haalbaar achten.

In hoofdstuk 7 presenteren we een sobere doch realistische exploitatie waarbij de kostenkant is gebaseerd op voorgaande jaren. De inkomstenkant gaat er vanuit dat we zelf 5.000 euro aan inkomsten zullen genereren. In de voorgaande jaren hebben we dit bedrag ook aan eigen inkomsten binnen gehaald. Daarnaast gaat de inkomstenkant uit van een bijdrage uit het bedrijfsleven van 5.000 euro. Hierover zijn de afgelopen maanden constructieve gesprekken met een groot aantal ondernemers gevoerd die in een zeer prettige sfeer zijn verlopen. Zij hebben toegezegd om op basis van een visie en een plan jaarlijks 5.000 euro aan de Oudheidkamer te sponsoren. Ook in natura zijn er zaken toegezegd. Vanuit de gemeente hopen we ook op een bijdrage van 5.000 euro. Om hiervoor in aanmerking te komen kregen we de opdracht om met een goed onderbouwd plan te komen om in aanmerking te komen voor toekomstige subsidies. We hopen met dit beleidsplan in aanmerking te komen voor een structurele subsidie van de gemeente ter hoogte van 5.000 euro.

In hoofdstuk 8 schetsen we nog kort de historie van de Oudheidkamer en we eindigen dit beleidsplan met een kort nawoord.

5

3. Missie en visie

Het ontbrak de Oudheidkamer Weststellingwerf in eerdere beleidsplannen aan een missie en een visie. Een missie is wat je als organisatie wilt zijn of waar je als organisatie voor gaat, een doelstelling die verwezenlijkt dient te worden. Een visie is een duidelijk beeld van wat je wilt dat er in de toekomst gaat gebeuren. Een weloverwogen mening over een organisatie en hoe die zich zou moeten ontwikkelen. Het bestuur van de Oudheidkamer Weststellingwerf heeft onderstaande missie en visie voor de Oudheidkamer vastgesteld.

5

  • Missie:

Het beheren, onderhouden en tentoonstellen van de nalatenschap van Weststellingwerf middels

verhaallijnen in een collectie die een prachtig tijdsbeeld geeft van het leven in Weststellingwerf door

de eeuwen heen. De Oudheidkamer is voor een breed publiek van alle leeftijden.

  • Visie:

Onze visie is gebaseerd op bovengenoemde missie en luidt als volgt:

  • De Oudheidkamer is een solide draaiende vrijwilligersorganisatie met een stevig financieel fundament;
  • Het belangrijkste doel is de collectie, die een beeld geeft van de historie van Weststellingwerf, optimaal te beheren en te onderhouden en deze toegankelijk en drempelloos te kunnen tonen aan een breed publiek.
  • De Oudheidkamer gaat van aanbod gericht naar vraag gericht werken met als doel om het maatschappelijk nut te vergroten en waarbij er tegelijkertijd ook voldoende bereik gegenereerd gaat worden.
  • De Oudheidkamer wil verbinden: de inwoner van Weststellingwerf verbinden met de eigen historie maar ook organisaties met elkaar verbinden.
  • Verankering in de regio te verstevigen door actieve verbindingen aan te gaan met andere culturele partners en ondernemers in de regio;
  • Ondernemers laten committeren aan de waarden van de Oudheidkamer en actief met hen in contact blijven en meerwaarde te creëren voor beiden;
  • Onze leden nog meer te betrekken bij de Oudheidkamer door ze bijvoorbeeld als ambassadeur in te zetten en via hen het aantal bezoekers en leden van de vereniging te verhogen.
  • Additionele inkomsten werven voor separate projecten door fondsenwerving.

6

4. Strategische doelen

– Beheren, onderhouden en tentoonstellen van de nalatenschap van Weststellingwerf middels verhaallijnen;

– Professionaliseren van de uitstraling van de collectie;

– Het vergroten van het aantal bezoekers;

– Het aanbieden van een educatief programma aan (school)kinderen;

– Ruimte scheppen om wisseltentoonstellingen te realiseren;

– Verankering in de regio te verstevigen door actieve verbindingen aan te gaan met andere culturele partners en ondernemers in de regio;

– Grotere zekerheid omtrent de huisvesting realiseren.

– Grotere betrokkenheid van de leden bij de Oudheidkamer

5. Plan van aanpak

We willen vraag gericht gaan werken in plaats van aanbod gericht. Doel is om maatschappelijk nut te vergroten en tegelijkertijd moet er ook voldoende bereik gegenereerd gaan worden. Bereik kan worden gerealiseerd door het aantal bezoekers wat in de Oudheidkamer komt, maar ook door het geven van lezingen op locatie en door (basis)scholen te gaan bezoeken.

Beheren, onderhouden en tentoonstellen van de nalatenschap van Weststellingwerf middels verhaallijnen

De collectie van de Oudheidkamer is groot en divers. We willen ons gaan focussen op dat deel van de collectie welke nadrukkelijk een link heeft met Weststellingwerf en waarbij de bezoeker middels een verhaallijn uitgedaagd wordt om de collectie te komen bekijken.

Om deze verhaallijnen nader uit te werken zal de Oudheidkamer professionele hulp inroepen. Hierbij moet worden gedacht aan landelijke professionals uit ons eigen netwerk, Museumfederatie Fryslân en onderwijsinstellingen.

Basiscollectie

We zullen keuzes moeten maken in wat we wel en wat we niet willen laten zien. De Oudheidkamer zal een basiscollectie tentoonstellen die een weergave toont van het leven in Weststellingwerf vanaf 1920. Hierbij moet worden gedacht aan onze vier ingerichte kamers. Daarnaast overwegen we ook de unieke collectie op schaal nagebouwde houten voertuigen in deze basiscollectie op te nemen.

  1. Kruidenierswinkel van gezusters Ensing
  2. Schoolklas
  3. De ingerichte woonkamer met bedstee
  4. Het keukentje
  5. Unieke collectie op schaal nagebouwde houten voertuigen

De vier kamers brengen de bezoeker een eeuw terug in de tijd. Het idee is geopperd om aan de hand van video’s iets over deze specifieke kamers en het tijdsbeeld te laten vertellen. Deze videoboodschappen zouden dan door een bekende Weststellingwerver kunnen worden ingesproken.

Themacollectie

Naast de basiscollectie zal er ook een themacollectie tentoongesteld gaan worden die zich richt op een aantal onderwerpen die specifiek voor Weststellingwerf zijn. De onderwerpen voor deze themacollectie willen we met de eerder genoemde professionele ondersteuning gaan bepalen.

Hierbij wordt bijvoorbeeld ook gedacht aan het inrichten van een ruimte als galerij met schilderijen en foto’s van bekende personen uit Weststellingwerf, gebouwen, landschappen en dorpsgezichten.

Om een beeld te geven waar hierbij verder aan gedacht moet worden volgt hieronder een aantal thema’s die hiervoor in aanmerking zouden kunnen komen als themacollectie. De uiteindelijke thema’s zullen, zoals eerder aangegeven, met professionele ondersteuning worden uitgekozen en tot stand moeten worden worden gebracht.

Het ontstaan van de Stellingwerven

Dr. Verdenius

Pieter Stuyvesant

Johan Wardenier

De vervening / turf

Stellingwerfse taal

Wisselcollectie

Op termijn zouden we ook (half)jaarlijkse wisselcollectie willen tentoonstellen. Hier zou structureel ruimte in het eigen gebouw een optie zijn. Maar ook wordt gedacht om deze wisseltentoonstellingen bij externe partners onder te brengen zoals: bibliotheek, andere musea of het bedrijfsleven (van der Valk, Home Center, etc.).

De afgelopen jaren zijn al diverse onderwerpen bij de Oudheidkamer aangedragen die als mogelijke verhaallijn voor de wisselcollectie kunnen dienen. Hieronder een greep uit de onderwerpen:

De van Harens De Maatschappij van Weldadigheid

Lendelinie en Waterbouwwerken

Onderwijs in Weststellingwerf Vlechten (i.s.m. Vlechtmuseum) De scheepsbouw in Noordwolde

De sluizen en vaarten

Ontwikkeling van natuur in de Stellingwerven

Lappepoepen in Weststellingwerf

Agrarisch verleden

Kunst in de Stellingwerven

de spoorlijn Meppel – Heerenveen (1868)

Professionaliseren van de uitstraling van de collectie

Door de focus op een beperkt aantal verhaallijnen te leggen zal er voor de bezoeker een logischer indeling van de collectie gaan ontstaan. Behalve deze focus op een aantal verhaallijnen is het ook van belang dat er eenduidigheid met betrekking tot de uitstraling wordt gerealiseerd. Op dit moment kan de Oudheidkamer ‘rommelig’ overkomen door de wirwar aan verschillende vitrines. De Oudheidkamer zal zich inzetten om eenduidigheid en professionelere uitstraling in de vitrines te realiseren waarin de collectie wordt getoond. Om dit te bewerkstelligen zullen externe geldschieters en fondsen worden aangeschreven.

Verder is het van belang dat er van elk item van de collectie iets wordt verteld op een informatiebord bij de desbetreffende vitrine. Hierbij zullen we kennis over de collectie en het ontwerpen en beschrijven van deze items op de informatie bij elkaar moeten brengen. Hier willen we het onderwijs middels stageplekken bij betrekken.

Ook online zijn er nog zaken te verbeteren. De website is verouderd en voldoet niet aan de eisen van deze tijd. Zo is de website niet responsive waardoor hij niet op zowel mobiel als vaste computer goed leesbaar is. Het (laten) bouwen van een nieuwe website zal bijdragen aan de professionalisering van de Oudheidkamer.

Verder willen we de collectie gaan digitaliseren. Door de focus op verhaallijnen zal een deel van de collectie fysiek niet meer te zien zijn. Door digitalisering zal dit deel van de collectie nog via beeldschermen die in Oudheidkamer worden opgehangen worden getoond. Tevens kan een deel van de collectie dankzij digitalisering online worden gezet. Ook dit zal een groter bereik creëren en tevens mensen verleiden om de Oudheidkamer te komen bezoeken.

Ook willen we met externe partijen gaan samenwerken om zaken op het gebied van archivering bij de Oudheidkamer te kunnen tonen. Hierbij moet bijvoorbeeld gedacht worden aan samenwerking met Boom Uitgeverij. Zij hebben regelmatig bezoekers uit Weststellingwerf die naar het archief in Meppel komen om zaken uit te zoeken. Dit kan ook bij de Oudheidkamer plaatsvinden.

Het vergroten van het aantal bezoekers 

Als je kijkt naar het aantal betalende bezoekers wat naar de Oudheidkamer komt dan liggen hier nog kansen. De afgelopen jaren was er geen budget voor promotie, drukwerk of andere activiteiten. De komende jaren wil de Oudheidkamer door middel van meer promotie en een pro-actiever wervingsbeleid meer bezoekers naar de Oudheidkamer trekken. In de exploitatie voor de komende jaren hebben we hier ook de financiële ruimte voor gevonden.

Tevens willen we ruimere openingstijden gaan hanteren wat vermoedelijk een positief effect op het aantal bezoekers zal hebben.

Het aanbieden van een educatief programma aan (school)kinderen

Zoals in de visie beschreven wil de Oudheidkamer maatschappelijk nut hebben en verbinden. Hierin zien we ook nadrukkelijk een taak voor de Oudheidkamer weggelegd als het gaat om het overbrengen van de cultuur en geschiedenis van Weststellingwerf aan (school)kinderen. Op dit moment zijn er goede contacten met een projectgroep vanuit de Stellingwarver Schrieversronte genaamd De Veerkieker. Bij dit project is het gecombineerde aanbod van de regionale erfgoedinstellingen en lokale kunstenaars gestructureerd in een leerlijn. De Veerkieker is opgenomen in het heemkunde-aanbod van de Stellingwarver Schrieversronte en is de opvolger van het project Kiekes. De Oudheidkamer maakt nadrukkelijk onderdeel uit van dit project als regionale erfgoedinstelling.

Mocht de samenwerking vanuit het project de Veerkieker onverhoeds niet doorgaan, dan zal de Oudheidkamer zelf in gesprek met de besturen van basisscholen in de gemeente Weststellingwerf om een samenwerking op te zetten. Doel hierbij is het overbrengen van kennis aan (school)kinderen door middel van een educatief programma gebaseerd op beleving en ervaring.

Ruimte scheppen om wisseltentoonstellingen te realiseren 

De Oudheidkamer wil ook ruimte scheppen om wisseltentoonstellingen te realiseren. Het gaat dan om het scheppen van fysieke ruimte, maar ook om het scheppen van financiële ruimte. Een wisseltentoonstelling zal een positieve invloed hebben op de dynamiek van de Oudheidkamer en verleid daarmee op eventueel herhaalbezoek. Om deze wisseltentoonstellingen vorm te geven zal samenwerking gezocht worden met Museum Federatie Fryslân en met externe professionals die zich binnen het eigen netwerk bevinden. Via fondsen zal worden geprobeerd om deze wisseltentoonstellingen financieel mogelijk te maken.

Verankering in de regio te verstevigen door actieve verbindingen met andere culturele partners en ondernemers aan te gaan

De Oudheidkamer wil de komende jaren zijn positie in de regio verstevigen door actieve verbindingen met (culturele) partners en ondernemers aan te gaan onder het motto: “Alleen ga je sneller, samen kom je verder.” Dit is een lijn die we een aantal jaar geleden hebben ingezet en die we verder willen uitbouwen. Zo hebben we begin 2015 het initiatief genomen om een samenwerking op te starten met Vereniging Historie Weststellingwerf, Vlechtmuseum Noordwolde en De Stellingwerf om maandelijks een pagina in De Stellingwerf te vullen genaamd ‘Samenstelling’. Dit willen we blijven voortzetten.

De afgelopen maanden is ook de samenwerking met de bibliotheek onderzocht. Hieruit blijkt dat de wil tot samenwerking bij beide partijen nadrukkelijk aanwezig is. We zien de kans van slagen op een goede en constructieve samenwerking erg positief in. Ook de gunstige ligging ten opzichte van elkaar maakt het slagen van de samenwerking meer dan waarschijnlijk. Op hoofdlijnen is onder meer op een aantal punten al overeenstemming bereikt. Zo mogen we delen van de collectie ook tonen in de bibliotheek, is de mogelijkheid geboden om in de bibliotheek te vergaderen, heeft de bibliotheek toegezegd haar expertise (daar waar nodig is) ter beschikking te willen stellen en worden bezoekers in de bibliotheek attent gemaakt op de Oudheidkamer.

Ook is er contact gezocht met de Noordelijke Hogeschool Leeuwarden (NHL) om de mogelijkheid van stageplekken te onderzoeken. Stagiaires zouden onder andere kunnen worden ingezet bij het uitwerken van de verhaallijnen, bij het digitaliseren van de collectie en bij het professionaliseren van de uitstraling van de Oudheidkamer.

Verder zouden we ondernemers meer willen betrekken bij de Oudheidkamer. Hierover zijn meerdere gedachten die we in samenwerking met de ondernemers verder uit zouden willen werken. Zo zouden lezingen (in woord en beeld) kunnen organiseren die de geschiedenis van Weststellingwerfse ondernemingen verteld en uitbeeld. Een voorbeeld is de ontstaansgeschiedenis van Heiwo. Tevens hebben we ook items in onze collectie die niet specifiek  Weststellingwerfs zijn zoals een Fries kostuum, maar die wellicht wel tentoongesteld kunnen worden in een kledingwinkel (Bijvoorbeeld Boersma gelegen naast de Oudheidkamer) met een verwijzing naar de Oudheidkamer.

Ook met de gemeente Weststellingwerf zouden we afspraken willen maken om, naast de vitrine die reeds in de publiekshal te zien is, ook als onderdeel in het programma “nieuwe inwoners” betrokken te worden.

Andere partners waar we ideeën voor mogelijke samenwerking mee hebben zijn:

  • Stellingwarver Schrieversronte Gemeente Weststellingwerf Tresoar
  • Vlechtmuseum Noordwolde Molen Windlust Wolvega en Noordwolde
  • Vereniging Historie Weststellingwerf
  • Diverse dorpsarchieven ’t Kiekhuus Wolvega
  • Staatsbosbeheer
  • Fryske Gea
  • Van Haren museum Heerenveen
  • Fotoclubs
  • Kunst in de Stellingwerven Maatschappij v. Weldadigheid

Grotere zekerheid omtrent de huisvesting realiseren

Met betrekking tot de huisvesting is er sprake van een bepaalde mate van onzekerheid. Tegen een gereduceerd tarief huurt de Oudheidkamer het pand aan de Hoofdstraat Oost 52 te Wolvega, beter bekend als de voormalige burgemeesterswoning, van een woningcorporatie. Het huurcontract wordt elk jaar met een jaar verlengd. Woningcorporaties moeten zich volgens de Woningwet 2015 concentreren op het bouwen, verhuren en beheren van sociale huurwoningen en enkele andere maatschappelijke taken. Op dit moment beraad de woningcorporatie zich of de verhuur van het pand onder de maatschappelijke taak valt. Om niet elk jaar in onzekerheid omtrent de huisvesting te zitten wil de Oudheidkamer hierover nadere afspraken maken.

Grotere betrokkenheid van de leden bij de Oudheidkamer

De Vereniging Oudheidkamer telt op dit moment 401 leden. Daar zijn we trots op! Maar gelet op het feit dat de Oudheidkamer nagenoeg volledig op vrijwilligers draait is het ook van belang dat de leden niet alleen de contributie betalen maar dat ze zich ook actief willen inzetten voor de Oudheidkamer.

Dit zou als vrijwilliger of als ambassadeur namens de Oudheidkamer kunnen. Ook blijkt uit ervaring dat er veel kennis onder de leden beschikbaar is. Die kennis zouden we graag willen ontsluiten en inzetten voor de Oudheidkamer. We zijn voornemens om naast het bestuur ook commissies in te stellen waar leden zitting in kunnen nemen. Hierbij moet gedacht worden aan: sponsorcommissie, nieuwe ledencommissie, PR-commissie, activiteitencommissie, etc.

10

6. Tijdspad

In eerdere beleidsstukken viel op dat het destijds geformuleerde ambitieniveau veelal niet realistisch was. Dit had deels te maken met de bestuurlijke wisselingen die in die perioden plaats hebben gevonden. Maar dit had vooral te maken met het feit dat de Oudheidkamer voor het verwezenlijken van haar ambities volledig aangewezen is op vrijwilligers. De ambities beschreven in dit beleidsplan en de transitie die de Oudheidkamer zal gaan maken zijn wellicht ambitieuzer dan ooit. Maar dit is nodig om een toekomstbestendige organisatie neer te zetten. Daarbij is het dan wel van belang dat hier in behapbare stappen naar toe wordt gewerkt.

De uitvoering van de ambities en de transitie zal ook een continue proces zijn waaraan gewerkt wordt. Wanneer in het tijdspad vermeld staat dat we in 2019 meedraaien in of het zelfstandig aanbieden van een educatief programma betekent dit niet dat we hier in 2018 niets mee zullen doen. Sterker nog, we zullen daar in 2018 mee beginnen zodat het programma in 2019 volledig draait. Het vergroten van het aantal bezoekers zal een doorlopend proces zijn in samenhang met de stappen die we gaan zetten.

11

2018 – Uitwerken van de verhaallijnen;

  • Grotere zekerheid omtrent de huisvesting;
  • Vernieuwen van de website;  (Inmiddels online in WORDPRESS op 27-03-2019 )
  • PR ontwikkelen en vernieuwen (folders/brochures, social media, etc.)

2019 – Ten uitvoer brengen van de verhaallijnen (herinrichten van de Oudheidkamer);

  • Het meedraaien in of zelfstandig aanbieden van een educatief programma aan (school)kinderen;

2020 – Verankering in de regio is verstevigd door actieve verbindingen met andere culturele partners en ondernemers;

  • Betrokkenheid van de leden is vergroot;
  • Openingstijden zijn verruimd;

2021 – Er worden wisseltentoonstellingen getoond;

2022 – De collectie is gedigitaliseerd;

2023 e.v. – De transitie is volledig uitgevoerd en de Oudheidkamer is toekomstbestendig

7. Exploitatie

Hieronder ziet u de exploitatie voor het jaar 2017. Dit is een realistische exploitatie waarbij de uitgavenkant gebaseerd is op voorgaande jaren. De inkomstenkant is voor wat betreft het jaar 2017 gebaseerd op eigen inkomsten behaald uit het verleden en op toezeggingen uit het bedrijfsleven en de toezegging van de gemeente.

Rek. nr  Omschrijving                      Debet                   Rek. nr  Omschrijving                                Credit

  1.  700       Contributie                          3.500          410       Personeel                                      1.100
  2.  710       Entree                                     500          420       Gas, water, elektra                        2.400
  3.  760       Overige inkomsten              1.000          425       Huur                                              6.000
  4.  405       Telefoon + internet                300
  5.  730       Subsidie gemeente              5.000          406      Portokosten                                      300
  6.  430       Activiteiten                           2.000
  7.  702       Bedrijfsleven                         5.000          400      Beheerskosten                                1.900
  8.  435       Promotie en drukwerk            500
  9.               Post onvoorzien                      500

15.000                                                                             15.000

Voor de jaren 2018-2023 verwachten we op hoofdlijnen dezelfde exploitatie te kunnen draaien mits er van zowel het bedrijfsleven als van de gemeente Weststellingwerf een bijdrage van 5.000 euro in de exploitatie mag worden verwacht. Met het bedrijfsleven zijn hier de afgelopen maanden constructieve gesprekken gevoerd die in een zeer prettige sfeer zijn verlopen. Zij hebben toegezegd om op basis van een visie en een plan 5.000 euro aan de Oudheidkamer te sponsoren. Daarnaast zijn er door het bedrijfsleven ook in natura nog zaken toegezegd. Om vanuit de gemeente in aanmerking te komen voor een toekomstige subsidie hebben we de opdracht gekregen om met een goed onderbouwd plan te komen. We hopen met het voorliggende onderbouwde plan in aanmerking te komen voor een jaarlijkse structurele subsidie van de gemeente ter hoogte van minimaal 5.000 euro.

Naast bovengenoemde exploitatie zal de Oudheidkamer de komende jaren ook een beroep doen op diverse fondsen om eventuele projecten mee te financieren. Deze zullen naast de exploitatie lopen.

12

8. Historische schets

Aan het einde van de jaren vijftig besloot een aantal vooraanstaande inwoners van de gemeente Weststellingwerf dat het voor het bewaren van allerlei erfgoed met betrekking tot ons gebied van waarde zou kunnen zijn om een vereniging op te richten die zich hier bezig zou gaan houden.

Onder voorzitterschap van de heer W. Kruiper werd een vereniging opgericht die op 9 mei 1949 koninklijke goedkeuring ontving. Werden de eerste jaren alleen allerlei objecten verzameld die werden opgeslagen en zo nu en dan tentoongesteld o.a. in het toenmalige gebouw “Irene” aan de Hoofdstraat West (op de plek waar nu de AH-winkel van J. Bijsterbosch staat). Per 2 juli 1955 was de opening van de permanente tentoonstelling in de Korenmolen “Windlust” te Wolvega. Op de officiële uitnodiging staan als voorzitter vermeld de heer W. Kruiper en als secretaris de heer G. Kuipers.

Door de jaren heen werd de verzameling door voornamelijk schenkingen maar ook wel door aankopen uitgebreid tot een brede collectie van allerlei zaken met betrekking tot het verleden van Weststellingwerf. Door de jaren heen werd de vereniging door een grote groep vrijwilligers en bestuurders gerund. De molen was een fraai decor voor de collectie maar door de indeling op verschillende verdiepingen was de toegankelijkheid voor met name ouderen en invalide bezoekers beperkt.

In 2008 werd besloten om de molen ingrijpend te restaureren en werd de molen, als huisvesting voor de oudheidkamer, na de restauratie niet meer beschikbaar gesteld. Gelukkig was de oude burgemeesterswoning beschikbaar als nieuwe huisvesting. Met veel vrijwilligerswerk werd de collectie overgebracht naar het nieuwe onderkomen. Een passende locatie maar wel met het nadeel middelen van de Oudheidkamer. Dankzij een subsidie van 7.500 euro per jaar van de gemeente was het bestuur in staat om de Oudheidkamer van 2014-2016 in afgeslankte vorm draaiend te houden.

9. Nawoord

Een Oudheidkamer is, net als de maatschappij waarin zij zich bevindt, steeds in beweging. Iedereen is het er over eens: soms voldoen bepaalde zaken niet meer aan de hedendaagse normen en is verandering noodzakelijk. Deze uitdaging gaat het bestuur van de Oudheidkamer graag aan met haar leden, de inwoners, het bedrijfsleven en de gemeente Weststellingwerf.