PRIVACYVERKLARING

ALGEMENE VERORDENING GEGEVENSBESCHERMING (AVG)

De vereniging Oudheidkamer Weststellingwerf (verder vereniging) hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In deze verklaring informeren wij u over hoe wij omgaan met uw persoonsgegevens. Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens.

De vereniging houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de AVG. Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

  • uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn opgenomen in deze privacyverklaring;
  • de verwerking van uw persoonsgegevens beperken tot enkel die gegevens die minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
  • vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij uw persoonsgegevens anders gaan verwerken;
  • u bij uw aanmelding zullen vragen of u akkoord bent met deze Privacyverklaring;
  • passende en technische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd zijn;
  • geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor de uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
  • op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens en deze respecteren.

Contactgegevens

Als vereniging zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van onze privacyverklaring, of in algemene zin, vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen, kan dat via onderstaande contactgegevens.

  • Verwerking van de persoonsgegevens van de leden
  • De vereniging verwerkt persoonsgegevens voor de volgende doelen:
  • Administratieve doeleinden

Communicatie

De grondslag voor de verwerking van deze persoonsgegevens is ledenadministratie, een gerechtvaardigd belang. Voor bovenstaande doelen worden de volgende persoon gerelateerde gegevens door de vereniging vastgelegd: Voornaam, Achternaam. Geboortedatum. Adres, Postcode, Woonplaats, Aanvang lidmaatschap, Bankrekeningnummer. E-mailadres en Telefoonnummer.

Uw persoonsgegevens worden door de vereniging opgeslagen voor de verwerking van uw lidmaatschap van de vereniging. Dit houdt in dat gedurende de looptijd in dat gedurende de looptijd van uw lidmaatschap uw gegevens worden aangewend voor contributie-inning, toezending van de nieuwsbrief, oproepen voor ledenvergaderingen en voor alle overige verenigingszaken. Wanneer u hier niet langer prijs op stelt, kunt u uw lidmaatschap schriftelijk opzeggen met een opzegtermijn van drie maanden. Daarna worden uw gegevens verwijderd.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, aan te passen of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, aanpassing of verwijdering sturen naar het onder contactgegevens vermelde (mail)adres.

Beveiliging

De vereniging neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neem doorlopend passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijzigingen van persoonsgegevens tegen te gaan.

Wolvega, 12 juli 2018.