UITNODIGING VOOR DE ALGEMENE LEDENVERGADERING

Datum                         Woensdag 17 april 2019

Aanvang                      20.00 uur (zaal open om 19.30 uur)

Locatie                        Van der Valk, Wolvega


AGENDA

 

 1. Opening

 

 1. Mededelingen
  1. De volgende ledenvergadering is op woensdag 23 oktober 2019.
  2. De subsidie voor 2019 ten bedrage van € 5.000 is toegewezen.

 

 1. Ingekomen

Ter vergadering

 

 1. Verslag van de ALV van 24 oktober 2018                                                Bijlage 4.0

De ledenvergadering wordt gevraagd het verslag vast te stellen.

 

 1. Jaarverslag 2018 Bijlage 5.0

Bestuur doet verslag van de ontwikkelingen op basis van het jaarverslag. Toelichting op het jaarverslag 2018 ter vergadering.

 

 1. Rekening en verantwoording 2018            
  1. De rekening en verantwoording 2018 wordt een kwartier voor aanvang van de vergadering ter inzage gelegd. Toelichting door de penningmeester.
  2. Verslag Kascommissie bestaande uit de leden Annemieke Kruse-Overdiep en Annemarie Menger.

 

 1. Verkiezing leden kascommissie
  1. Annemieke Kruse-Overdiep is aftredend en niet herkiesbaar
  2. Annemarie Menger is aftredend en herkiesbaar
  3. Rikus de Vries was reservelid en wordt voorgedragen als lid van de kascommissie.
  4. Wie van de aanwezige leden is beschikbaar als reservelid.

 

 1. Rondvraag

 

 1. Pauzenummer

Binnenkort hebben we in de Oudheidskamer een tentoonstelling over het ontstaan van de HEIWO. Tijdens de ALV krijgen we van Willem Feenstra alvast een doorkijkje op de ontstaansgeschiedenis van dit prachtige Wolvegaaster bedrijf dat in 1926 haar activiteiten startte.

 

 1. Sluiting