VERSLAG ALGEMENE LEDENVERGADERING
Datum woensdag 23 oktober 2019
Aanvang 20.00 uur (zaal open om 19.30 uur)
Locatie Van der Valk, Wolvega


Aanwezig
Er zijn 24 leden aanwezig; Met kennisgeving afwezig: Vallinga, Bouterse-deWeger, Veen, Veen-Aertsen, Bijlsma en Deems

AGENDA

1. Opening

Henk Woudstra opent de vergadering en heet alle aanwezigen hartelijk welkom. Blij met de opkomst en hij vestigt  alvast de aandacht op de presentatie de pauze over de veenkoloniën en dan met name Frederiksoord.

2. Mededelingen

  1. Annemieke Kruse is bereid gevonden om voor de Oudheidkamer de berichten in de media te verzorgen. Daarin vraagt ze aandacht voor de te organiseren activiteiten van de Oudheidkamer. Het bestuur is haar daar zeer erkentelijk voor.
  2. Geert Lantinga is door AH-Wolvega gevraagd historische plaatsjes te verzamelen voor de AH actie. Het bedrag dat hij daarvoor heeft gekregen heeft hij gedoneerd aan Vereniging Historie Weststellingwerf en de Oudheidkamer, elk € 500. Hulde!
  3. Op 1 februari 2020 start in de Oudheidkamer een tentoonstelling over de geschiedenis van de RABO bank, die in onze contreien een stevige positie had.
  4. De volgende Algemene Ledenvergadering is op woensdag 22 april 2020.

3. Ingekomen stukken.
Geen.

4. Verslag van de ALV van 17 april 2019
De leden stellen het verslag ongewijzigd vast.

5.Bestuurszaken

  1. Henk Bron is aftredend maar is herkiesbaar. Het bestuur stelt de ALV voor Henk Bron voor een periode van twee jaar te herbenoemen. De leden stemmen in met de herbenoeming van Henk Bron.
  2. Henk Woudstra vraagt de leden zich te melden als zij interesse hebben in een bestuursfunctie of als vrijwilliger een bijdrage willen leveren. Het bestuur kan alle hulp gebruiken om de Oudheidkamer draaiende te houden en te vernieuwen.

6. Begroting 2020

De begroting 2020 is 30 minuten voor aanvang van de vergadering ter inzage gelegd. Ter vergadering geeft penningmeester Henk Koelma een toelichting. Hij vraagt daarin met name aandacht voor de hoge energiekosten. Hierover zal ook contact worden gezocht met de verhuurder. Hij stelt vast dat er sprake is van een gezonde vereniging met wederom een sluitende begroting. De leden stemmen in met het vaststellen van de  begroting 2020.

7. Rondvraag

   1. Vraag bij de gemeente aandacht voor het feit dat het gras tussen Oudheidkamer en het Gemeentehuis en het gras voor en rondom de OHK door twee verschillende bedrijven wordt gemaaid.
   2. Probeer te regelen dat er bij het station ook een verwijzing naar de Oudheidkamer wordt geplaatst.

8. Sluiting

Henk Woudstra sluit de vergadering, bedankt de leden voor de belangstelling en wenst hen en wel thuis

Download het verslag ALV 23-10-2019 als PDF